മരുപ്പച്ച

Jan. 31, 2021

സൂര്യ തേജസിന്റെ വെൺപ്രഭ എന്റെ 
പാതയോരം ഒരുക്കുമ്പോളും ഞാൻ 
എന്തേ നിഴലുകളെ തിരയുന്നു ............

പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ  ഞാൻ 
നിലാവിനെ മാത്രം പ്രണയിക്കുന്നു.......

ഇളവെയിൽ എന്നെ തട്ടിയുണർത്തുമ്പോൾ 
കൂരിരുട്ടാണെനിക്കാവശ്യം ..........

എന്തേ എന്റെ മിഴികൾക്കു വർണ്ണശലഭങ്ങൾ 
മാത്രം മതി ...........

സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കെന്നിലെ പ്രഭാഷകയെ മാത്രമേ
വേണ്ടു ......:...

പിച്ചവെച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഓട്ടക്കാരനാകാൻ മോഹം ..........

ഗന്ധം എന്റെ നാസികയെ പുൽകുമ്പോൾ;സുഗന്ധത്തെ  മാത്രം അഭിരമിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ..............

വിശന്നുണ്ണുമ്പോളും ഞാൻ എന്തേ 
രുചികരമായവ മാത്രം തേടുന്നു...............

ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതേ  എനിക്കൊരു തത്വചിന്തകനാകണം.............

ഞാൻ എന്നിലെ സന്തോഷത്തെ പുൽകി സന്തോഷവതി  ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോളും;
എന്തേ എനിക്കതത്ര അനുഭവവേദ്യമാവാത്തതു???
"ഇവിടെയും ഞാനെന്നില്ലേ ദുഃഖത്തെ പ്രണയിക്കുന്നുവോ " ...????!!!

.............

 

സോണിയ സുബീഷ്

 

കവർ ചിത്രം: ബിനോയ് തോമസ് 

Related Post